Hållbara kvalitativa byggnadsmaterial

Konstruerar man något – oavsett vad det är föredrar samtliga att det är hållbart och långsiktigt även ska hålla god kvalitet. I synnerhet om det är en byggnad som är tänkt att bebos och bli ett hem. Genom åren har materialet som använts i detta syfte förändrats och nedan följer en presentation av byggmaterial både historiskt och fram till idag. Vilka fördelar- och nackdelar en viss typ av material innehar i förhållande till andra typer av material.

Sten

Hållbara kvalitativa byggnadsmaterial

Materialet sten har används som verktyg enda tillbaka till stenåldern. Världens äldsta bevarade stenbyggnad är Djosers pyramid – cirka 4600 år gammal och står i princip oförändrad. Sten är beständigt material. Råder inga tvivel om saken. Pyramiderna står kvar. Romerska valvbroar av sten används och fyller fortfararande sin funktion idag. Många av valvbroarna är långt över 2000 år gamla.

Byggandet av mer moderna byggnationer i sten uppkommer relativt sent till Europa. Till en början är det främst stenkyrkor som byggs under medeltiden. Under den industrialiserade perioden kommer även stenhusen i stadsmiljöerna att börja dominera. Eftersom sten inte brinner – var det många städer i Europa som förbjöd träbyggnader innanför stadsmurarna. När det gäller bostadshus av sten är det mindre vanligt förkommande i Sverige. Sneglar man över Öresundsbron och tittar på Danmark är det den omvända ordningen. Stenhusen dominerar markant i Danmark.

Fördelarna med stenmaterial i huskonstruktioner – i jämförelse med trä är många, stenkonstruktioner varken möglar eller ruttnar och behöver mycket mindre yttre underhåll än trä. Stenväggar behåller inomhusklimatet och tempreturen på ett effektivare sätt än trä vilket innebär lägre uppvärmningskostnader under vinterhalvåret. Sten är överlag ett mer hållbart material än trä.

Nackdelarna med sten är att det är ett tungt material. Vilket kan leda till sättningar i konstruktionen succesivt sjunker ner i jorden. Markunderlaget för konstruktionen måste vara stabilt och väl anpassad. Sten är inte heller lika flexibelt och lika konstruktionsvänligt som trämaterial. Sten kan dock användas till oerhört mycket olika konstruktioner. Hus, murar, gångstigar, golv och stenterasser för att nämna några användningsområden.

Trä

Hållbara kvalitativa byggnadsmaterial

Att Danmark har stenhus och Sverige har trähus har sin naturliga orsak. Tillgången på råmaterial och träprodukter. I Sverige är tillgången på trämaterial mycket billigare och med en landareal bestående av 55 procent skog. I Danmark är det glest mellan träden – endast procent av Danmarks landareal består av skog. Benämningen trämaterial är aningen missanvisande. Eftersom det finns en mängd olika sorters trä med olika kvalitéer och egenskaper. Sibiriskt lärkträd är en sorts trä som står emot fukt och röta långt bättre än exempelvis gran och furu.

Tegel

Materialet är i grunden bränd lera. Fyrkantigtegel i den formen man ser den idag – återfinnas i byggnationer gjorda av assyrierna för 1200-talet f.kr en mur omkring Babylon. Cirka 32 miljarder tegelstenar i svenskt normalformat krävdes det i byggande av Babylons mur. Idag används tegel sällan till att bygga murar. Däremot byggs det fler och fler tegelhus idag. Förmodligen för att husen både är hållbara och vackra att beskåda. Tegel är ett hållbart och underhållsfritt material och håller minst 30 år utan problem. Om man inte har putsbruk på teglet. Då behöver man regelbundet vitkalka eller putsa om huset.

Betong/Cement

Cement är ett starkt material och började användas av romarna. Föll sedan i glömska som byggmaterial. Återupptogs som byggmaterial runt 1800-talet på industriell skala. Engelsmännen hade utvecklat cementen under mitten av 1700-talet. Engelsmannen William Boutland Wilkinson var den första att patentera armerad betong. Efterfrågan och användningsområdena för armerad betong tog snabbt fart under senare delen av 1800-talet från både industri- och byggsektorn. Med armerad betong kunde man bygga broar, skapa större järnvägsviadukter och gjuta betongfundament för stora höga byggnader.

I jordbävningsdrabbade områden byggs betongkonstruktioner alltid med armerad betong. Eftersom det gör betongkonstruktionen mer rörlig och flexibel vid jordskalv. Om byggnaden kan röra sig rasar den i mindre omfattning. Japan är världsledande på att bygga jordbävningståliga skyskrapor och hus. Landet drabbas årligen av mindre jordskalv vilket har resulterat till att man satsat mycket pengar och forskning på att konstruera jordbävningståliga hus och byggnader.